Kích hoạt bảo hành

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào form dưới đây. Thông tin bạn cung cấp sẽ được hệ thống kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm của bạn

Thông tin khách hàng
Thông tin nhà phân phối
Tên khách hàng*
Nhà phân phối*
Địa chỉ*
Địa chỉ nhà phân phối*
Điện thoại*
Điện thoại*
Mã sản phẩm*
Bạn biết đến sản phẩm của chúng tôi qua đâu?*
Diện tích lắp đặt (m2)*
Só hóa đơn*
Đính kèm hóa đơn*
Maximum file size: 1 MB
Thông tin khách hàng
Tên khách hàng*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Thông tin nhà phân phối
Nhà phân phối*
Địa chỉ nhà phân phối*
Điện thoại*
Mã sản phẩm*
Diện tích lắp đặt (m2)*
Bạn biết đến sản phẩm của chúng tôi qua đâu?*
Số hóa đơn*
Đính kèm hóa đơn*
Maximum file size: 1 MB