Previous
Next

Kích hoạt bảo hành

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào form dưới đây. Thông tin bạn cung cấp sẽ được hệ thống kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm của bạn

  Tên khách hàng
  Địa chỉ
  Điện thoại
  Số phiếu bảo hành
  Điểm bán
  Địa chỉ điểm bán
  Điện thoại điểm bán
  Mã sản phẩm
  Diện tích lắp đặt (m2)
  Hình ảnh hóa đơn bán hàng của điểm bán và công trình lắp đặt
  Thông tin khách hàng
  Thông tin Điểm bán
  Tên khách hàng*
  Điểm bán*
  Địa chỉ*
  Địa chỉ Điểm bán*
  Điện thoại*
  Điện thoại*
  Mã sản phẩm*
  Diện tích lắp đặt (m2)*
  Só hóa đơn*
  Đính kèm hóa đơn*
  Maximum file size: 1 MB