Kích hoạt bảo hành

Kích hoạt bảo hành cho các sản phẩm của RCG bằng số Serial.

Chính sách và hướng dẫn

Thông tin về chính sách bảo hành của RCG và Hướng dẫn sử dụng website.

Tra cứu và yêu cầu bảo hành

Yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa cho sản phẩm của RCG khi có phát sinh bảo hành hoặc sửa chữa